کسب و کار در ترکیه

کسب و کار

در اول بهتر است بدانید که قانون و مزایایی که برای سرمایه گذاران در ترکیه اجرا می شود هیچ فرقی با سرمایه گذاران داخلی ندارد و به نوعی تبعیض قائل نمی شوند.

چگونگی راه اندازی کسب و کار در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه بسیار آسان است و به دلیل ترک نبودن فرد سرمایه گذار مشکلی به وجود نمی آید مثل وجود حتمی یک سرمایه گذار ترک در پروژه. راه اندازی کسب و کار در ترکیه راه و روشی دارد که در ادامه به آنها پرداخته ایم:

  • ثبت شرکت در ترکیه
  • اخذ مجوز برای موضوع سرمایه گذاری
  • اخذ مجوز کار و طی شدن روند تایید آن
  • ارزیابی زیست محیطی
  • بررسی مکان پروژه از نظر ساخت و ساز و همه ی جوانب
  • در صورت تایید، دریافت مجوز و شروع به کار

جهت مشاوره رایگان، فرم درخواست را تکمیل و برای کارشناسان ما ارسال نمایید.